مشخصات محصول


  • میلگرد استیل از قطر 2mm تا 25mm  که با روش کشش سرد و بااستاندارد  ASTM A 276 در تلورانس H6-H9 .
  • میلگرد استیل از قطر 26mm تا 180mm  که با روش نورد گرم و با استاندارد  ASTM A 276 در تلورانس H9-K11-K12 .
  • میلگرد استیل از قطر 190mm تا 650mm  که با روش فورج گرم و با استاندارد  ASTM A 276 در تلورانس K11-K12 .

در آلیاژهای 

17-4PH_Duplex32205_Super Duplex32760_304L_316L_410_420_1.4057_1.4980_1.4112_1.4923