ارایه توسط استاندارد آلمان استاندارد آمریکا تولید کننده گواهی نامه بیشتر بدانید
1.4542 17-4PH(630) Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4501 S32760 Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4462 S32205 Cogne-Ugitech دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4980 SF286(660) Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4923 616C Cogne-Ugitech دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4112 440B Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4404 316L Cogne-Viraj-DSS-Tisco دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4307 304L Viraj-Tisco دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4021 420 Viraj-Cogne-DSS- دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4006 410 Cogne-Viraj-DSS دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
2.4668 Inconel718 Ugitech-Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
2.4856 Inconel625 Ugitech دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4845 310S Jindal-Columbus دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4571 316Ti Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4841 314 Viraj دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4057 431 Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید
1.4539 904L Cogne دارای سرتیفیکیت 3.1 و استاندارد Nace بیشتر بدانید